Vitica

To je organ neobičan, ali prava zgoda,
za biljčice povijuše iz Vitisa roda.
Iznad grozda rodi se, svaki lastar kiti,
rašljasto je razgranat taj izraštaj viti.
Uhvati se vešto za žice i pritke
da suncu približi lastariće vitke.
Vetar duva, zavija al’ loza ne mari
vitice su moćne, drže se lastari.

Autor teksta: prof. dr Nada S. Korać
Fotografije: Saša Adamović