Carigradski vinski drum

Carigradski drum trasirali su Rimljani davne 33. godine i nazvali ga Via Militaris. Ipak, najznačajniju ulogu imao je u srednjem veku kao glavna trgovačka trasa koja je povezivala Evropu i…